(Al) Schmelzen zu Lëtzebuerg -Fotoen -Biller

Simmerschmelz - Ansemburg - Bissen (Fotoen ongeféier 1960 - 1961)

   

 

   

 

Aus der Geschichte der ARBED