Soller - Sonlez Fotoen

Corneille Kneip(*1912) a Fra        Jean Berckels, Soller                    M. et Mme Pletschette, Sonlez     Soller Nach der Begradigung

     

Soller  Jean Berckels                    Soller Millen                                  Soller Millen                               Soller vor Strassenumänderung

   

 Soller 2005

   

Soller Millen 2005

 

 

Soller 2006

                                                                                                                                                           Schützegruew 2. Weltkrich